Co to jest Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)?

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to system, dzięki któremu polscy przedsiębiorcy mogą zdefiniować swoją działalność gospodarczą. PKD jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem rodzajów działalności społeczno-gospodarczych, które realizują podmioty gospodarcze.

PKD opracowano na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności – NACE. W Polsce zaczęła obowiązywać od 1998 roku. PKD-2007 to klasyfikacja pięciopoziomowa, dostosowana do standardów krajów należących do ONZ. Składa się z sekcji głównych, w skład których wchodzą działy, grupy, klasy i podklasy.

Cały zbiór dzieli się na sekcje:

Sekcja A. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo.

Sekcja B. Górnictwo i wydobywanie.

Sekcja C. Przetwórstwo przemysłowe.

Sekcja D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Sekcja E. Dostawa wody, gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.

Sekcja F. Budownictwo.

Sekcja G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle.

Sekcja H. Transport i gospodarka magazynowa.

Sekcja I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Sekcja J. Informacja i komunikacja.

Sekcja K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

Sekcja L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.

Sekcja M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Sekcja N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca.

Sekcja O. Administacja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne.

Sekcja P. Edukacja.

Sekcja Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Sekcja R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Sekcja S. Pozostała działalność usługowa.

Sekcja T. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe  produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.

Sekcja U. Organizacje i zespoły eksterytorialne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps