Spółka komandytowa – charakterystyka

Spółka komandytowa jest po spółce partnerskiej kolejną nieco specyficzną spółką osobową. Daje ona możliwość prowadzenia szerokiej działalności gospodarczej oraz pozwala na dużą swobodę w kształtowaniu odpowiedzialności za sprawy spółki i zobowiązania w stosunku do niej.

Podmiotowość prawna została przyznana spółce komandytowej przez Kodeks spółek handlowych. Oznacza to, że może ona nabywać na własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, a także zaciągać zobowiązania, a także toczyć spory prawne.

Tym co wyróżnia spółkę komandytowa spośród innych jest rozróżnienie dwóch kategorii wspólników – komplementariuszy i komandytariuszy. Podstawą tego wyróżnienia jest ich odmienna pozycja w firmie. Pierwszy z nich za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem. Z drugiej strony jednak to on ma decydujący głos i do niego należy prowadzenie spraw spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz. Wspólnikiem pasywnym, którego odpowiedzialność jest ograniczona i wyznaczona przez określoną w umowie kwotę jest komandytariusz. Jedna osoba nie może pełnić jednocześnie tych dwóch funkcji. Nie ma natomiast tak jak w przypadku spółki partnerskiej ograniczenia co do przystąpienia do spółki osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Mogą one, tak jak i osoby fizyczne zostać wspólnikami w spółce komandytowej.

Powstanie tego typu spółki uwarunkowane jest sporządzeniem umowy w postaci aktu notarialnego oraz wpisem do rejestru przedsiębiorców KRS-u. Wymagane jest także zawarcie w nazwie nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz oznaczenie o jaki rodzaj spółki chodzi – „spółka komandytowa” lub w skrócie „sp. k.”.

Poza wspomnianymi możliwościami jakie daje spółka komandytowa, należy także wspomnieć o innych zaletach. Zaliczyć do nich można brak wymogu minimalnego kapitału rozliczeniowego oraz brak zależności pomiędzy wysokością wniesionego wkładu, a wartością zysku lub kwoty likwidacyjnej. Możliwe jest także modyfikowanie postanowień zawartych w ustawie oraz możliwość wypłaty zaliczek w celu uzyskania dochodu w czasie trwania roku obrotowego. W przeciwieństwie do spółki z.o.o. i akcyjnej możliwe jest jednokrotne opodatkowanie zysków lub ze stawką liniową 19%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps