Spółka partnerska – charakterystyka

Spółka partnerka jest specyficznym rodzajem spółki osobowej, która zawiązywana jest przez partnerów w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Możliwe jest wykonywanie więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Partnerami, a więc wspólnikami mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne, a więc nie osoby prawne, spółki cywilne czy inne handlowe spółki osobowe. W Polsce grona wolnych zawodów zalicza się adwokatów, aptekarzy, architektów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, diagnostyków laboratoryjnych, inżynierów budownictwa, komorników, kuratorów sądowych, lekarzy oraz dentystów, lekarzy weterynarii, notariuszy, pielęgniarki i położne, psychologów, radców prawnych, rzeczników patentowych, urbanistów (planistów przestrzennych) i innych.

Umowa pomiędzy partnerami powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, a od 8.01.2009r. Nie jest wymagana forma aktu notarialnego. Spółka zaczyna istnieć z momentem wpisania jej do KRS-u. W nazwie firmy powinno zostać zawarte nazwisko choćby jednego z partnerów oraz dodatkowe oznaczenie informujące o rodzaju działalności np. „i partner”, „i partnerzy”, „spółka partnerska” lub w skróconej formie „sp. p.”. Są to oznaczenia zarezerwowane tylko i wyłącznie dla tego rodzaju spółek.

Wszyscy partnerzy zobowiązani świadczą swoim majątkiem za zobowiązania spółki, nie związane z wykonywaniem wolnego zawodu, np. zaciągnięcie kredytu. Możliwe jest, choć niekonieczne ponoszenie odpowiedzialności przez jednego lub kilku partnerów na takich zasadach jak w przypadku spółki jawnej. Partnerzy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za wykonywanie przez innych wspólników wolnych zawodów, a także działania innych osób zatrudnionych przez spółkę.

Wszyscy partnerzy mają prawo reprezentować spółkę, chyba że umowa stanowi inaczej. Wspólnika można pozbawić tego prawa uchwałą powziętą większością trzech czwartych głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby parterów. Możliwe są surowsze wymogi, które są ustalane w chwili podpisywania umowy. Zmiany wchodzą w życie w momencie zgłoszenia ich do rejestru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps