Wpis do rejestru działalności gospodarczej

Wpis do ewidencji jest formą działania organu, który dokonuje wpisu. Czynność taką można określić jako czynność materialno-techniczną, natomiast odmowa wpisu przyjmuje formę decyzji administracyjnej. Wniosek o wpis do CEIDG może być złożony za pośrednictwem formularza elektronicznego (konieczny jest podpis elektroniczny), albo w dowolnym urzędzie gminy osobiście lub może być też wysłany listem poleconym.

Treść wniosku o wpis reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą wniosek powinien po pierwsze zawierać numer PESEL, NIP, a także miejsca zamieszkania bądź adres przedsiębiorcy, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej. Po drugie we wniosku jesteśmy obowiązani określić przedmiot prowadzonej przez nas działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. Przedsiębiorca musi więc we wniosku wskazać odpowiedni numer PKD przynależny do działalności, jaką chce wykonywać. Kolejnym wymogiem jest wskazanie dokładnej datę, która będzie wskazywać moment rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Niezależnie od tego jak szeroki jest zakres informacji podanych we wniosku, to i tak trzeba wskazać kluczowe dane, które wskazuje ustawodawca.

Ustawa wskazuje, że organ ewidencyjny wpisuje działalność gospodarczą do rejestru bez zbędnej zwłoki, przekazując zarazem informacje o tym zainteresowanemu przedsiębiorcy. Organ ewidencyjny najpóźniej 3 dni po wpisie do rejestru działalności gospodarczej, wysyła informację o zarejestrowaniu tej działalności do Państwowego rejestru, a także do izby skarbowej. Decyzja o odmowie wpisu do ewidencji jest możliwa w sytuacji, gdy : podany przez nas rodzaj działalności gospodarczej w polskim prawie nie występuje, gdy przedsiębiorca nie usunął braków i błędów formalnych we wniosku, pomimo wniosku organu o uzupełnienie danych, a także wtedy, gdy zakaz wykonywania działalności gospodarczej wynika z prawa karnego. Skutkiem dokonania wpisu jest możliwość legalnego wykonywania działalności gospodarczej.

Tags: ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps