Zasady prowadzenie CEIDG

Właściwą formą rejestracji działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Rejestr ten działa w systemie teleinformatycznym i prowadzony jest przez minister właściwego do spraw gospodarki.

Jest to więc, jak sama nazwa wskazuje system scentralizowany, prowadzony przez władze państwowe. Rejestr ten zajmuje się nie tylko ewidencjonowaniem przedsiębiorców, ale także udostępnianiem informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach, w takim zakresie w jakim wynika to z ustawy. Prowadzenie CEIDG oparte jest na zasadzie pełnej jawności formalnej, co oznacza, że dane i informacje o przedsiębiorcach zamieszczone rejestrze udostępniane są jawne i każdy zainteresowany ma do nich prawo dostępu. Dane te i informacje udostępniane są przez CEIDG na stronie internetowej ewidencji bądź w siedzibie jednostek terenowych. Jeśli chodzi o zasadę jawności w ujęciu materialnym to powadzenie CEIDG opiera się na domniemaniu prawdziwości danych wpisanych do rejestru. Domniemanie to oznacza, że jeżeli do ewidencji zostały wpisane dane niezgodne z wnioskiem albo bez takiego wniosku, to osoba wpisana do ewidencji nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te są nieprawdziwe.

W przypadku zaistnienia sytuacja, że dane zamieszczone w rejestrze są nieprawdziwe bądź niezgodne ze stanem rzeczywistym należy niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o ich sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie. Kolejna zasada charakteryzującą Centralna Ewidencje i Informacje o Działalności Gospodarczej jest zasada wnioskowości. Zgodnie z ta zasadą podstawą legalności istnienia działalności gospodarczej jest wpis do rejestru działalności gospodarczej. Aby otrzymać wpis w rejestrze trzeba złożyć stosowny wniosek. Podsumowując, abyśmy mogli w ogóle mówić o legalnym prowadzeniu działalności gospodarczej w pierwszej kolejności musimy złożyć odpowiedni wniosek o wpis do rejestru, a więc CEIDG.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps